Board of Trustees

Board of Trustees

<
No. Trustees Name Designation
1 Shri. Kantilal M. Khinvasara Chairman
2 Shri. Makarand M. Bapat Vice Chairman
3 Shri. Yadvendra Y. Joshi Founder & Secretary
4 Shri. Yashwant L. Limaye Joint-Secretary
5 Shri. Madanlal Z. Kankaria Treasurer
6 Shri. Madanlal I. Kochar Trustee
7 Shri. Sandeep P. Chitodkar Member
8 Shri. Bhavarilal Z. Kankaria Member
9 Shri. Dynaneshwar M. Mhetre Member
10 Shri. Abhay C. Darda Member
11 Shri. Upendra Pathak Member
12 Shri. Jaikumar M. Chordia Member
13 Sou. Aparna G. Govande Principal (Chikhali)
14 Shri. Atul B. Bhosale Principal (Shirgaon)
15 Sou. Sumedha Khambhete Principal (Shirgaon)